Ukázková úloha „Cesta k úspěchu“

Pokud ti není jasné, jak by mělo tvé řešení vypadat, nabízíme ti možnost podívat se na ukázkové řešení jedné úlohy.

Bankovní pomocník

Maxipes Fíks provozoval investiční banku pro místní lesní obyvatele. Měl ji skvěle zorganizovanou: banka obsahovala N schránek očíslovaných 1N, ve kterých měl po řadě uloženy peníze v množství S1, S2,...,SN korun. A protože byl též pořádkumilovný, množství peněz uložených v schránkách se zvětšovalo s číslem schránky. Jinými slovy, pro dvě čísla schránek i < j platilo Si ≤ Sj. Jednou přišel do banky bobr a žádal půjčku K korun na stavbu nové hráze. Interní předpisy banky přikazují, že peníze se musí vydávat přesně ze dvou různých schránek, a navíc se schránky musí kompletně vyprázdnit. Fíks tedy potřebuje co nejrychleji zjistit, jestli mezi schránkami existují dvě, které obsahují dohromady přesně K korun. Navrhněte algoritmus a napište program, který Fíksovi co nejrychleji poradí, které schránky otevřít.

Implementace

Níže se nachází ukázková implementace v jazycích C, C++, Java a Pascal, ovšem je pouze na tobě, ve kterém z jazyků se rozhodneš úlohu implementovat.

#include <stdio.h>
#define MAX 10000

int S[ MAX ];
int N, K;

int main ( void ) {
  scanf( "%d %d", &N, &K );
  int i, j;

  for ( i = 0; i < N; i++ )
    scanf( "%d", S + i );

  i = 0;
  j = N - 1;
  while ( i < j ) {
    int s = S[ i ] + S[ j ];
    if ( s == K ) {
      printf( "Reseni je %d a %d.\n", i+1, j+1 );
      return 0;
    }
    if ( s < K )
      i++;
    else
      j--;
  }

  printf("Reseni neexistuje.\n");
  return 0;
}
#include <iostream>
using namespace std;
#define MAX 10000

int S[ MAX ];
int N, K;

int main ( void ) {
  cin >> N >> K;
  int i, j;

  for ( i = 0; i < N; i++ )
    cin >> S[i];

  i = 0;
  j = N - 1;
  while ( i < j ) {
    int sum = S[ i ] + S[ j ];
    if ( sum == K ) {
      cout << "Reseni je " << ( i + 1 ) << " a " << ( j + 1 ) << "." << endl;
      return 0;
    }
    if (sum < K)
      i++;
    else
      j--;
  }

  cout << "Reseni neexistuje." << endl;
  return 0;
}
import java.util.Scanner;

public class Ukazka {

  static final int MAX = 10000;

  public static void main ( String [] args ) {
    Scanner sc = new Scanner( System.in );

    int [] S = new int [ MAX ];
    int N = sc.nextInt();
    int K = sc.nextInt();
    int i, j;

    for ( i = 0; i < N; i++ )
      S[ i ] = sc.nextInt();

    i = 0;
    j = N - 1;
    while ( i < j ) {
      int sum = S[ i ] + S[ j ];
      if ( sum == K ) {
        System.out.println( "Reseni je " + ( i + 1 ) + " a " + ( j + 1 ) + "." );
        System.exit(0);
      }
      if ( sum < K )
        i++;
      else
        j--;
    }

    System.out.println( "Reseni neexistuje." );
  }
}
program Ukazka;
const MAX = 10000;

var S : array[ 0 .. MAX ] of longint;
  N, K, i, j, sum : longint;

begin
  read( N );
  read( K );
  for i := 0 to N - 1 do
    read( S[ i ] );

  i := 0;
  j := N - 1;

  while i < j do
  begin
    sum := S[ i ] + S[ j ];
    if sum = K then
    begin
      writeln( 'Reseni je ', ( i + 1 ), ' a ', ( j + 1 ), '.' );
      Exit;
    end;

    if sum < K then
      i := i + 1
    else
      j := j - 1;
  end;

  writeln( 'Reseni neexistuje.' );
end.